Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Stichting Huizer Botters


Boven alles gelden de mogelijkheden en restricties die de overheid ons geeft ten aanzien van o.a. bemanning, aantal gasten, werfgebruik. Hiervoor is een protocol opgesteld dat door de Gemeente Huizen is goedgekeurd.

Definities

Huurder: Diegene aan wie, in persoon of namens een rechtspersoon, één of meerdere Huizer botters vooreen bepaalde periode wordt verhuurd. Dit kan ook een sponsor zijn.
Opvarenden: Degenen die deelnemen aan een bottertocht, behoudens de bemanning.

Huizer Botters: De Huizer botters HZ 1, HZ 45, HZ 92 en HZ 108 en/of gecharterde botters van derden.

Schipper: De daartoe door het bestuur aangewezen schipper, die eindverantwoordelijk is aan boord van de
botter.

Maat: De door de schipper gekozen en door het bestuur geautoriseerde persoon, die de schipper assisteert.

Aspirant: Een schipper of maat in opleiding.

Bemanning: Het totaal van schipper, maat en aspiranten, die gezamenlijk de botter bemannen.

Bestuur: Het statutaire bestuur van de Stichting Huizer Botters.

Havenmeester: De dienstdoende havenmeester van de Gemeentelijke jachthaven van Huizen

Voorwaarden

 1. De verhuur per dag loopt van 09.00 tot 17.00 uur. Een dagdeel duurt van 13.30 tot 17.30 uur. Avondtocht duurt van 19.00 tot 22.00 uur.
 2. Botters worden uitsluitend verhuurd met een door het bestuur aangewezen schipper en maat. Eten en drinken zijn niet inbegrepen. Dit wordt separaat geregeld.
 3. Een reservering is pas definitief nadat de Stichting Huizer Botters deze per mail of schriftelijk bevestigd heeft en een factuur door de Stichting is verstuurd.
 4. Een reservering wordt een definitieve boeking als de factuur is voldaan.
 5. Indien een huurder of sponsor een optie neemt op een datum, dan blijft deze 2 weken geldig, tenzij door de huurder/sponsor de optie schriftelijk wordt verlengd met een 2e periode van 14 dagen. Na 14 dagen vervalt de optie automatisch. Reserveren kan uitsluitend via het reserveringgysteem dat via de website www.huizerbotters.nl toegankelijk is.
 6. De Stichting Huizer Botters is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van en schade aan persoonlijke eigendommen van opvarenden.
 7. Instructies van de schipper dienen strikt te worden nageleefd.
 8. Indien er voor de afvaart nog geen bemanningsleden aan boord zijn mag de botter niet worden betreden.
 9. Voor de afvaart dient de huurder te controleren of de botter met toebehoren in goede staat is. Onvolkomenheden dienen direct bij de schipper te worden gemeld.
 10. Het toezicht op de huur en de controle op de naleving van de huurvoorwaarden berust bij:
  – De schipper
  – Het bestuur
  – De havenmeester
 11. Het bestuur behoudt zich het recht voor in zeer bijzondere omstandigheden en na tijdig overleg met de huurder een reeds toegestane huur terug te nemen. Er zal dan volledige restitutie van de reeds betaalde huur plaatsvinden.
 12. Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen en/of maatregelen te treffen die in het belang van een goed en ordelijk gebruik noodzakelijk zijn.
 13. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen afwijkende huurprijzen vast te stellen.
 14. Het niet of onvoldoende voldoen aan de huurvoorwaarden door de huurder/gebruiker kan er toe leiden dat verhuur in de toekomst wordt geweigerd.
 15. De botters mogen niet aan derden onderverhuurd worden.
 16. De datum in de huurovereenkomst kan niet eenzijdig gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen worden door het bespreekbureau in behandeling genomen nadat het verzoek per mail, telefoon of schriftelijk is binnengekomen.
 17. Bij annulering door de huurder worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  – Bij annulering tot 4 weken voor de overeengekomen huurdatum 5% van de vaarsom
  – Bij annulering in de periode van 4 weken tot 4 werkdagen voor de huurdatum 25% van de vaarsom
  – Bij annulering binnen 4 werkdagen voor de vaardatum wordt 100% van de vaarsom in rekening gebracht.
  – Kostmanden kunnen tot 3 werkdagen voor de vaardatum kosteloos worden geannuleerd.
  Annulering dient te allen tijde per mail te geschieden, naar bottervaren@huizerbotters.nl
 18. Bij annulering van een bottertocht als gevolg van aan het bestuur toe te rekenen gebreken vindt volledige restitutie van de vaarsom plaats.
 19. Er kunnen maximaal 12 opvarenden mee tijdens een bottervaart. Het huidige totaal is afhankelijk van ons Covid-19 protocol.
 20. De botter dient in dezelfde staat te worden achtergelaten als waarin deze voor het vertrek werd aangetroffen.
 21. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de botters en toebehoren, die ontstaan is anders dan bij normaal gebruik. De schipper vermeldt dat in het logboek van de betreffende botter. De schade wordt hersteld op kosten van de huurder.
 22. Op de dag van verhuur wordt niet uitgevaren indien:
  – De verschuldigde huursom niet is voldaan.
  – De weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit uitsluitend ter beoordeling van de schipper.
  – De windkracht 5 Bft of hoger is. Het is de schipper door het bestuur dan niet toegestaan uit te varen.
  – De technische staat van de botter door de schipper ter plekke negatief wordt beoordeeld.
  Indien reeds een huursom voldaan is, heeft de huurder de keuze gratis een nieuwe datum te reserveren of de huursom minus € 25,00 administratiekosten terugbetaald te krijgen. Kostmanden blijven voor rekening van de huurder. Deze kunnen door de huurder worden meegenomen.
 23. Het vaargebied omvat uitsluitend binnenwateren.
 24. In niet in deze Huurvoorwaarden opgenomen situaties beslist het bestuur of aan boord de schipper.
  Beroep hiertegen is niet mogelijk.