Preventie & Integriteit

Preventie en integriteitsbeleid

Bij de Stichting Huizer Botters, hierna SHB, werken vrijwilligers waaronder jongeren onder de 18 jaar. De SHB vindt het belangrijk dat iedereen zich op z’n plek voelt binnen de stichting en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. Ook vindt de SHB het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en de situatie, zowel in het werken aan boord van een schip als in de sociale ruimte op de werf, altijd voor iedereen veilig blijft.

Concreet

Er is een onderscheid te maken in verschillende soorten mogelijke schendingen:

 1. schendingen rond machtsmisbruik: corruptie, belangenverstrengeling, lekken van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid;
 2. financiële schendingen: fraude, diefstal, misbruik van ter beschikking gestelde goederen of diensten, verwijtbare verspilling;
 3. de interpersoonlijke schendingen: discriminatie, intimidatie, vernedering, geweld, pesten, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, seksueel geweld.

Gezien het feit dat binnen de SHB een groeiende groep jongeren (onder de 18 jaar) vrijwilliger kan zijn, is het niet ondenkbaar dat mogelijk punt 3 gaat spelen.

Verwelkomen vrijwilligers

In dit verwelkomingsbeleid doet de SHB uiteen hoe wij er voor zorgdragen dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. En dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft. De meeste vrijwilligers die zich melden bij de SHB hebben een warm hart voor het varend erfgoed, de botters en zetten zich meerdere jaren in voor het behoud van de botters. Een klein aantal vrijwilligers begeleidt de jongeren afdeling van de SHB, de Bramzijgers.

Elke nieuwe vrijwilliger gaat de volgende stappen door:

 1. Kennismakingsgesprek
  In dit gesprek -dat wordt gevoerd door speciaal aangewezen vrijwilligers- wordt uitgelegd wat de SHB is en hoe er binnen de SHB gewerkt wordt. De aangewezen personen vragen wie de nieuwe vrijwilliger is, wat hem/haar bij de SHB brengt en wat voor een taak past bij de nieuwe vrijwilliger. Er wordt onder meer gevraagd naar welke ervaring iemand heeft, welke passies iemand heeft, en wat iemand graag zou willen doen en/of leren binnen de SHB.

Tijdens dit gesprek geven we aan dat er ook jongeren vrijwilliger zijn bij de SHB en vragen we of hij/zij hier ervaring mee heeft, de passie aanwezig is en zich eventueel hiervoor wil inzetten. Het is belangrijk dat een vrijwilliger die met de jongeren gaat samenwerken zich de kwetsbaarheid van de jongeren realiseert en in zijn gedrag daar rekening mee houdt.

In het gesprek kijken de SHB en vrijwilliger samen welke rol/werkzaamheden goed bij iemand past. De SHB houdt daarin ook rekening met de kwetsbaarheid van de rol en de (communicatie)vaardigheden van de vrijwilliger bij mogelijke werkzaamheden met de jongeren.

 1. Ondertekenen vrijwilligerscontract

We vragen aan nieuwe vrijwilligers die met jongeren gaan werken een contract te ondertekenen. Onderdelen van het contract zijn onder andere dat de vrijwilliger de waarden van SHB onderschrijft, geheimhouding van informatie herleidbaar naar een jongere en omschrijving van de taken in relatie tot de werkzaamheden met de jongeren.
Beginperiode

In een periode van een paar weken tot een paar maanden wordt de nieuwe vrijwilliger ingewerkt en begeleid door een ervaren vrijwilliger. Eerst loopt iemand mee en kijkt, dan helpt iemand en dan kan de nieuwe vrijwilliger zelfstandig werken maar kijkt iemand mee.

Na deze beginperiode voert de nieuwe vrijwilliger zijn rol zelfstandig uit. Daarbij wordt deze (op afstand) begeleid door een ervaren vrijwilliger. Een keer in de zoveel tijd (minimaal eens per jaar) vindt een tussentijds evaluatiegesprek plaats. SHB zorgt voor ontmoetingsmomenten (vrijwilligersavonden/dagen) met andere vrijwilligers, en zo nodig voor passend trainingsaanbod.

Het werk met de jongeren

Het werk met de jongeren behelst onder meer:

 • Het begeleiden bij het onderhoud van de schepen;
 • Het begeleiden bij het tuigen van de schepen;
 • Het begeleiden van het zeilen;
 • Het voorbereiden op examen vaarbewijs 1 en 2;
 • Het toezien op de sociale structuur van de groep.

Van belang hierbij is dat de vrijwilliger die werkt met de jongeren niet alleen is met een jongere en zorgt voor een goede sfeer waarin iedere jongere zich veilig voelt om volledig mee te doen.

Bij SHB variëren de werkzaamheden in de winter en de zomer enorm. In de zomer wordt er veel gevaren en in de winterperiode vindt het onderhoud plaats. Ook de beschikbaarheid van een vrijwilliger is niet constant. Soms is het zo dat een vrijwilliger een periode niet actief is en dan weer wel. We hebben besloten dat als iemand 2 jaar of meer niet actief is geweest als vrijwilliger met jongeren, en dan weer taken wil oppakken, dan opnieuw de aanstellingsprocedure wordt gevolgd (en er dus opnieuw een contract wordt getekend, VOG wordt aangevraagd etc). Ook wordt deze procedure gevolgd als een vrijwilliger voor het eerst met de jongeren gaat samenwerken.

SHB heeft een administratie waarin wordt bijgehouden welke vrijwilliger wanneer een VOG heeft ingediend.

VOG

Elke vrijwilliger binnen de SHB die een aangegeven rol heeft is verplicht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zoekt uit of er in het verleden van de vrijwilliger dingen zijn voorgevallen die reden geven de integriteit van deze persoon in twijfel te trekken. Zonder VOG mag een vrijwilliger niet met de jongeren samenwerken.

Maatregelen door SHB

Het bestuur van de SHB waarborgt dat vrijwilligers of derden een klacht kunnen indienen omtrent vermeende integriteitsschending en/of grensoverschrijdend gedrag.

Er is een vertrouwenscontactpersoon, die formeel buiten de organisatie valt waarbij integriteitsschending/grensoverschrijdend gedrag middels een klacht veilig kan worden gemeld.
De vertrouwenscontactpersoon legt een klacht zo snel mogelijk ter behandeling neer bij alle afzonderlijke leden van het bestuur.
Een klacht zal door het bestuur zo snel mogelijk worden behandeld.
Uiterlijk in de eerstvolgende bestuursvergadering of, ingeval van evidente spoedeisendheid, op zo kort mogelijke termijn in een speciale vergadering (telefonisch/digitaal).
Het bestuur schorst de vrijwilliger waarover een klacht binnenkomt in een persoonlijk en fysiek gesprek per direct tot nader order. Vrijwilliger en bestuur SHB betrachten hierover geheimhouding totdat er duidelijkheid is over de klacht.
Eerst na overleg en beoordeling (hoor/wederhoor) neemt het bestuur op basis van besluit bij meerderheid van stemmen, indien noodzakelijk, zo snel mogelijk alle passende maatregelen om verdere integriteitsschending en/of grensoverschrijdend gedrag structureel te beëindigen en te voorkomen. De SHB zet de kennis en informatie van een externe integriteitsmedewerker in als blijkt dat er ondersteuning buiten de organisatie nodig is.

Vertrouwenscontactpersoon

Bij de SHB vinden we het belangrijk dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft. Maar waar kan je heen als je het gevoel hebt dat iets níet pluis is en je dat in vertrouwen wilt bespreken? Dan ga je naar de vertrouwenscontactpersoon. Onze vertrouwenscontactpersoon is de veilige plek voor vrijwilligers en omdat de vertrouwenspersoon een luisterend oor biedt, in vertrouwen, en helpt bij het zoeken naar eventuele vervolgstappen.

Onze vertrouwenscontactpersonen is Ingrid Schaap. Mail om een afspraak te maken via het mailadres Ingridmschaap@gmail.com. Eventueel is de vertrouwenscontactpersoon ook telefonisch bereikbaar op 06-43819650.

Bij de Stichting Huizer Botters, SHB, werken vrijwilligers waaronder jongeren onder de 18 jaar. De SHB vindt het belangrijk dat iedereen zich op z’n plek voelt binnen de stichting en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. Ook vindt de SHB het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en de situatie, zowel in het werken aan boord van een schip als in de sociale ruimte op de werf, altijd voor iedereen veilig blijft.