Privacybeleid van de SHB

AVG Privacy Verklaring

Algemeen

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert de Stichting Huizer Botters (hierna te noemen “de Stichting”)  u over de wijze waarop de Stichting persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de Stichting persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de Stichting persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de Stichting omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de Stichting, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als vrijwilliger, vriend, sponsor, nieuwsbriefontvanger of zakelijke relatie en vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de Stichting.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

De Stichting Huizer Botters

De Stichting hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van vrijwilligers, vrienden, donateurs, nieuwsbriefontvangers en overige relaties. De Stichting verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Stichting is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wilt u hierover contact opnemen met de Stichting, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

De Stichting verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld vrijwilligers, vrienden, sponsoren, boekers van een tocht, nieuwsbriefontvangers en andere geïnteresseerden. De Stichting verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die de Stichting verwerkt zijn:

  • Persoonlijke gegevens, zoals (bedrijfs)naam, geslacht, (zakelijk) adres, e-mailadres, telefoonnummer
  • Financiële gegevens, zoals IBAN, betaalgegevens
  • Vrijwilligersgegevens, zoals opleidingen, ervaring, (gewenste) functie binnen de Stichting

De Stichting verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Lees meer over welke persoonsgegevens de Stichting verzamelt en wat er mee gedaan wordt

Hoe lang bewaart de Stichting uw persoonsgegevens?

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor onze financiële administratie moeten wij ons houden aan de hiervoor opgestelde wettelijke normen.

Lees meer over hoe lang de Stichting uw persoonsgegevens bewaart

Hoe gaat de Stichting om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de Stichting of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

De Stichting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Lees meer over hoe de Stichting omgaat met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die de Stichting verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Lees meer over wat uw rechten zijn

Websitebezoekgegevens en cookies

In het interne beheersysteem van de website van de Stichting worden géén algemene websitebezoekgegevens of cookies opgeslagen (waaronder het tijdstip van bezoek en het IP-adres van uw computer).

Google Analytics

Naast de websitebezoekgegevens die in het interne beheersysteem worden opgeslagen, maakt de Stichting ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met uitzondering van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om voor ons bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te kunnen bieden. Tevens optimaliseert de Stichting hiermee de werking van de website. Bezoekersgegevens worden door Google alleen gebruikt om de Analytics-service te leveren en te onderhouden. Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Gebruik van cookies

De Stichting maakt op de website(s) geen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
De Stichting maakt geen gebruik van meetpixels van Google of Facebook.

Facebook en LindIn

Op de website zijn knoppen opgenomen om uitsluitend direct naar onze Facebook en LinkedIn pagina’s te springen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting kunt u per e-mail contact opnemen met de helpdesk : helpdesk@huizerbotters.nl of ons bestuur via telefoon :
06 – 44 07 61 88 of e-mail info@huizerbotters.nl of per post via het adres Havenstraat 300, 1271 GD Huizen.
Graag helpen wij u verder. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure Datalekken opgesteld.

Wijzigingen privacybeleid

De Stichting streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Versie: mei 2018

Privacyverklaring Stichting Huizer Botters

Toepasselijkheid

Deze privacy statement (hierna privacyverklaring genoemd) is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de Stichting en de door contactaanvragen, intakegesprekken en door nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie.

De Stichting verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens.

Verwerking Persoonsgegevens

De Stichting behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Stichting verzamelt persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het aanmelden als vrijwilliger, boeken van tochten en kostmanden, aanmelden als vriend/sponsor en het abonneren op nieuwsbrieven. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie en planning van onderhoud, opleidingen en tochten. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van de Stichting. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mailbericht of de Stichting hiervan schriftelijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@huizerbotters.nl of helpdesk@huizerbotters.nl

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden..

Gebruik van cookies
Wij maken geen gebruik van cookies

Facebook en LinkedIn

Op deze site zijn knoppen opgenomen om uitsluitend te kunnen springen naar onze Facebook en LinkedIn pagina’s.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.